Saplama
Somun


Saplama
Cıvata
Somun
Pul

Malzeme Kaliteleri

A193
B5 /B6/ B6X/ B7/ B7M /B16
A194
2H/ 2HM /3/4/ 6 /6F/ 7/7M/ 16